Tel.: +36 1/920-0083   Email: info@thispoint.hu

"SZOLGÁLTATÁSUNK A KERESKEDELEM"

 

THIS POINT KFT.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 

HATÁLYOS: 2018. MÁJUS 25. NAPJÁTÓL

 

Tisztelt Partnerünk!

 

A THIS POINT Kft. számára mindig is kiemelten fontos volt az Ön személyes adatainak védelme. 2018. május 25-én lép hatályba az Általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation – „GDPR”), mely szabályozza az Ön által velünk megosztott személyes adatok kezelését és felhasználását.

A GDPR felülírja a meglévő adatvédelmi szabályokat, egységesíti az uniós tagállamok adatkezelési szabályait. Célja, hogy Ön nagyobb ellenőrzést gyakorolhasson a személyes adatainak gyűjtése, tárolása, megosztása és felhasználása felett.

Szeretnénk Önt arról biztosítani, hogy a személyes adatai biztonságban vannak nálunk. Szeretnénk azt is biztosítani, hogy megértse, hogy hogyan használjuk fel az adatait jobb és személyre szabottabb munkalehetőségek biztosítása érdekében.

A fenti okokból frissítettük Adatvédelmi Szabályzatunkat. Az új, 2018. május 25-től érvényes Adatvédelmi Szabályzatunk információt nyújt Önnek a személyes adatainak a kiválasztási folyamatban történő felhasználásáról.

Önnek semmilyen külön teendője nincs, de javasoljuk, hogy tekintse át milyen változások történtek az Adatvédelmi Szabályzatban, hogy tisztában legyen az Önt érintő változásokkal.

 

1         AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

 

Az adatkezelő neve:  THIS POINT KFT. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

 

Székhelye:                     2161, Csomád, Dózsa György utca 15.

Postacíme:                    2161, Csomád, Dózsa György utca 15.

Cégjegyzéskszám:       13-09-174887

Adószám:                      13578312-2-13

Telefonszáma:              +36 1 920 0083

E-mail címe:                  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap:                          www.thispoint.hu

 

Fogalom meghatározások:

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Partner”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 6. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 7. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 8. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 9. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Partnerel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 10. „az Partner hozzájárulása”: az Partner akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Partner nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 11. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 12. „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;
 13. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
 14. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;
 15. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;
 16. „Partner felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

 

a)

az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;

b)

az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező Partnereket;

vagy

c)

panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

 1. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

a)

személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor;

 vagy

b)

személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint Partnereket;

 1. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az Partnerek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;
 2. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás.


 

2         AZ PARTNEREK ADATAINAK KEZELÉSE

 

 • A Partnerek köre

Az Adatkezelő a kereskedelmi tevékenysége érdekében illetőleg a szolgáltatásnyújtás folyamata során az alábbi természetes személyek (a továbbiakban: Partner) személyes adatait kezelik:

 1. Partner(ek)

 

 • A kezelt adatok köre 

Az Adatkezelő a kerskedelmi tevékenysége érdekében illetőleg a szolgáltatásnyújtás folyamata során az alábbi adatcsoportokba tartozó adatokat kezel az Partnerekről:

 1. Személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, beosztás és munkahely
 2. Kapcsolattartási adatok: e-mail cím, mobiltelefonszám
 3. Számlázási vagy szállítási cím
 4. Fizetési információk
 5. Számlaszám
 6. önéletrajz vagy személyes információk

 

 • Az adatkezelés céljai

Az Adatkezelő a meghatározott adatokat a következő célokból kezeli:

 • az Partnerrel való kapcsolattartás;
 • az Partner azonosítása, a többi Partnertől való megkülönböztetése;
 • Partnernek egyedi, névre szóló emailek kiküldése céljából
 • Partnerrel kapcsolatos panaszkezelés

 

 • Az adatkezelés jogalapjai 

Az Partner kifejezett hozzájárulása, az Adatkezelő a 2.2. pontban meghatározott személyes adatokat elsődlegesen a 2.1 pontban említett célból kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, továbbá csak azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas. Az adatokat az Adatkezelő munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

 

 • Kötelező adatkezelés 

Az Adatkezelő az Partnerek személyes adatait 5 évig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig. Indokolatlan késedelem nélkül, amennyiben nem ütközik egyéb jogi akadályba (legfeljebb 5 napon belül) törlésre kerülnek, miután kérelmezte, hogy már nem szeretne a THIS POINT Kft. adatbázisában szerepelni.

 

 • Az Partner hozzájárulása 

Az Partner hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása) alapján történik.

A hozzájárulás megadható

 1. a) emailben az „adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat” című dokumentum elfogadását és megértését követően.

A hozzájárulás megadása önkéntes, és az Partner jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül az Adatkezelőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést az Partner a jelen Tájékoztató 1. pontja szerinti kapcsolattartási címek bármelyikére megküldheti.


 

3         A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI - Adatfeldolgozók

 

Az Adatkezelő az Partner személyes adatait – a jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől – további harmadik szervezetek, személyek számára továbbíthatja. Ezen Adatfeldolgozókkal kötött szerződések bizalmas jellegüknél fogva üzleti titoknak minősülnek, ezért külön kérésre írásban elektronikus módon tudjuk biztosítani Partner számára ezen információkat.

Az Adatfeldolgozók részére történő továbbításával az Adatkezelő az Partner adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba nem továbbítja.

Tárhely-szolgáltató

 • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 • Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

           ZeroTime Services Kft.

           Cím: 2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4

           Ügyfélszolgálat (munkanap 9-17):

           E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az Partner által a weboldalon megadott valamennyi személyes adat.
 • Az Partnerek köre: A weboldalt használó valamennyi Partner.
 • Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az Partnernek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: az Partner kifejezett hozzájárulása, a www.thispoint.hu honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

 

4         PARTNEREK JOGAI

 

 • A Partner hozzáférési joga

Az Partner kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Partnernek a személyes adatait kezeli-e és amennyiben igen, úgy a kezelt személyes adatok másolatát és az alábbi információkat bocsátja az Partner rendelkezésére:

 • az Adatkezelőnek és az Adatkezelő képviselőjének megnevezése és elérhetőségei
 • az adatkezelés célja valamint a jogalapja;
 • a kezelt személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel az Adatkezelő az Partner személyes adatait közölte vagy közölni fogja és annak ténye, hogy a címzett harmadik országba vagy nemzetközi szervezet számára kívánja-e továbbítani a személyes adatokat;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Partner azon jogára vonatkozó információ, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a Tájékoztató 7 pontja alapján az Adatvédelmi Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • a nem Partner által szolgáltatott adatok tekintetében, a személyes adatok forrására vonatkozó információ és adott esetben az, hogy az adatok nyilvános forrásból származnak-e;

Abban az esetben, amennyiben az Partner a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az Partner jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Partner kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Az Adatkezelő az Partneről a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

 

 • A helyesbítéshez való jog 

Az Adatkezelő az Partner kérelmére indokolatlan késedelem nélkül kijavítja vagy kiegészíti az Partnerre vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatokat.

Az Adatkezelő az Partner helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Partner személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

 

 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

A Partner az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kezdeményezni:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. az Partner visszavonja a Tájékoztató 2.6. pontja szerinti hozzájárulását, feltéve, hogy az Adatkezelő által megvalósítandó adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Partner a Tájékoztató 6. pontja alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. az Partner a Tájékoztató 6. alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 5. az Partner személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 6. a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre előírt kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat az Adatkezelőnek törölnie

Az Adatkezelő az Partner törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Partner személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához;
 • a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez;
 • közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához;
 • archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Partner elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Partner jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Partner vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Partner ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Partner igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az Partner a Tájékoztató 6. pontja szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Partner jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Partner hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Partneret előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő az Partner korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Partner személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

 

 • Az adathordozhatósághoz való jog 

Az Partner bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató 2.6 pontja szerinti hozzájárulás alapján kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésre.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Partner kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Partner kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

Abban az esetben, amennyiben az Partner adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Partner kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

 

 • A tiltakozáshoz való jog 

Az Partnernek jogában áll a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő nem tudja bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Partnernek a kérelmében hivatkozott érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább és azokat köteles törölni.

Abban az esetben, amennyiben az Partner közvetlen üzletszerzés céljából folytatott adatkezelés ellen tiltakozik, ezen célból kezelt személyes adatok a továbbiakban nem kezelhetők.

 

 • Jogorvoslati jog 

Ha az Partner úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu;

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;

Telefon: +36-1-391-1400;

Fax: +36-1-391-1410;

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Partner jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat az Adatkezelő ellen.

A per az Partner választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Az Partnernek továbbá jogában áll a panasznak az Partner nevében történő benyújtásával, bíróság előtti eljárás lefolytatásával, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a magyar jognak megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az Partnerek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

 

 • Egyéb rendelkezések 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Partnereit, hogy abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a jelen Tájékoztató 4.1. - 4.6. pont szerinti kérelme előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő az Partner személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek bizonyítottan nem áll módjában az Partnert azonosítani, az Adatkezelő az Partner kérelmének teljesítését megtagadhatja.

Amennyiben Érintet a szolgáltatásunk igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, jogosultak vagyunk az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. A megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó Partner felel és egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott elérhetőségeiről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A Fenti esetekben minden tőlünk telhető segítséget megadunk az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.


Jelen Szabályzat célja, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások minden területén, minden Partner számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak feldolgozása során.

 

 1. Cookie-k használata (Cookie Policy) 

A THIS POINT Kft. által üzemeltetett weboldalra www.thispoint.hu való belépéssel, ha ezt az Ön (látogató) által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt Ön az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (táblagép, okostelefon, hordható okoseszközök), illetve azon ilyen célból ún. számítógépes „sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el.

A süti egy olyan fájl, amely akkor kerül(het) a számítógépre vagy a böngészésre használt más eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. A sütik több funkcióval is rendelkeznek és több célra is felhasználhatók, így például:

információt gyűjtenek a látogatóról, illetve eszközéről,

megjegyzik a látogató egyéni beállításait,

felhasználásra kerül(het)nek online tranzakciók igénybevételekor, vagy

felhasználásra kerül(het)nek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak optimalizációjához

Általánosságban a sütik vagy a más hasonló programok megkönnyítik a honlap használatát, elősegítik, hogy a honlap a látogatók számára igazi webes élményt és hatékony információforrást jelentsen, illetve biztosítják a honlap üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Ön vissza tudja utasítani a sütik használatát számítógépe vagy a böngészésre használt más eszköze, illetve a honlap eléréséhez használt böngészője beállításain keresztül, azonban ilyen esetben, sütik nélkül nem tudja majd maradéktalanul kihasználni honlapunk minden funkcióját, szolgáltatását, illetve ezek alkalmazása nélkül a THIS POINT Kft. sem tudja garantálni Önnek a honlap teljes körű használatát.

A sütik által az Önről, illetve az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről a következő adatokat rögzítjük és kezeljük:

 • a böngésző típusa,
 • IP-cím
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv),
 • a látogatás pontos időpontja,
 • az előzőleg látogatott oldal címe,
 • a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás, az oldalon töltött idő.

 

Tájékoztatjuk, hogy ezek a sütik önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint beazonosítani.

 

A cookie-król, működésükről a következő forrásokból szerezhet további információkat, vagy az www.aboutcookies.org oldalon.

Ha szabályozni, módosítani szeretné a sütik elhelyezését a számítógépén vagy a böngészésre használt más eszközén, illetve a honlap eléréséhez használt böngészője beállításait, esetleg meg akarná tiltani a sütik használatát, elhelyezését, azt megteheti, hiszen minden böngésző, illetve számítógépén vagy a böngészésre használt más eszköz engedélyezi a sütik beállításának megváltoztatását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Ismételten fel szeretnénk hívni a figyelmét rá, hogy mivel a sütik elhelyezésének célja elsősorban a honlapunk használhatóságának megkönnyítése és minőségi felhasználói élmény biztosítása, a sütik alkalmazásának megakadályozása vagy a sütik törlése által előfordulhat, hogy nem lesznek képes honlapunk minden funkciójának, vagy az elérhető szolgáltatásoknak teljes körű és zavartalan használatára, illetve hogy a honlap az eredetitől eltérően fog működni az Ön számítógépén, más eszközén, böngészőjében.

Ha többet szeretne megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézze át a böngésző utasításait vagy súgóját.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome

Firefox

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Edge

 

 1. Közösségi média

Amennyiben úgy dönt, hogy Weboldalunkat vagy a rajta közölt tartalmat olyan közösségi médián keresztül osztja meg, mint a LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter, személyes adatai (mint például az Ön neve, és az a tény, hogy érdeklődik a THIS POINT Kft. szolgáltatásai iránt) szintén láthatóak lesznek az Ön látogatói számára a LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter oldalain. A közösségi médiák weboldalainak használatára kizárólag a közösségi médiák weboldalainak feltételei vonatkoznak (beleértve az adatvédelmi szabályzatot is). A THIS POINT Kft. nem felel az ilyen közösségi oldalak személyes adatainak feldolgozásáért vagy adatvédelmi szabályzatáért, és a THIS POINT Kft. Adatvédelmi Szabályzata ezért ezekre nem vonatkozik.

 

 1. Partnerek adatainak biztonsága

Adatai megfelelő védelme, illetéktelen hozzáférés és helytelen felhasználás megakadályozása érdekében a szükséges és megfelelő technikai háttérrel és szabályozással rendelkezik. Olyan technológiákat és irányelveket vezettünk be, amelyek célja az adatainak védelme a jogosulatlan hozzáféréstől és a nem megfelelő használattól. Egyes szolgáltatásaink esetében titkosítást is használhatunk, és a szolgáltatáshoz való hozzáféréshez hitelesítési és ellenőrzési folyamatokat is alkalmazunk, emellett rendszeresen teszteljük, felmérjük és értékeljük a biztonsági intézkedéseink hatékonyságát.

 

 1. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabáyzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Szabályzat módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Partnert a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján az Partner a jelen Szabályzatban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

* * *

Budapest, 2018. május 22.

ÁSZF   |   ADATKEZELÉS   |   KAPCSOLAT

THIS POINT KFT.

Cégjegyzékszám: 13-09-174887
Adószám: 13578312-2-13
Közösségi adószám: HU13578312

Bank: Budapest Bank Zrt.
SWIFT kód: BUDAHUHB

Számlaszámok:  
HUF HU43 10103836 5699 2300 0100 5006
EUR HU21 10103836 5699 2300 0100 5305
USD HU85 10103836 5699 2300 0100 5996

ELÉRHETŐSÉGEK

Székhely:
H-2161 Csomád, Dózsa György u. 15.

Telephely:
AsiaCenter / F2.13.M03
H-1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169.

Email: info@thispoint.hu
Tel.: +36 1/920-0083